เทคโนโลยีสารสนเทศ

posted on 12 Feb 2008 10:07 by jantima-ssp in techno
         

  บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความ    สะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการ ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง    สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก     การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา ..................................................................................
พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้ำ เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

  
 

รูปแสดงเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

             ในอดีตยุคที่มนุษย์ยังเร่ร่อน มีอาชีพเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ต่อมามีการรวมตัวกันสร้างเมือง และสังคมเมืองทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต การผลิตทำให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตจำนวนมาก สังคมจึงเป็นสังคมเมืองที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หลังจากปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก การสื่อสารโทรคมนาคมกระจายทั่วถึง ทำให้ข่าวสารแพร่กระจ่ายไปอย่างรวดเร็ว สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดนเพราะเรื่องราวของประเทศหนึ่งสามารถกระจายแพร่ออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี (Technology)  หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

ลองนึกดูว่าทรายที่เราเห็นอยู่บนพื้นดิน ตามชายหาด ชายทะเลเป็นสารประกอบของซิลิกอน ทรายเหล่านั้นมีราคาต่ำและเรามองข้ามไป ครั้งมีบางคนที่เรียนรู้วิธีการแยกสกัดเอาสารซิลิกอนให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำ นำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์ และไอซี (Integrated Circuit : IC) ไอซี เป็นอุปกรณ์ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ด้วยกัน ใช้เป็นชิพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ สารซิลิกอนดังกล่าวเมื่อผ่านกรรมวิธีทางเทคโนโลยีแล้วจะมีราคาสูงสามารถนำมาขายได้เงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพราะเรานำเอาวัตถุดิบมาผ่านเทคนิคการดำเนินการ จะได้วัตถุสำเร็จรูป สินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบนั้นมาก ประเทศใดมีเทคโนโลยีมากมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีจึงเป็นหาทางที่จะช่วยในการพัฒนาให้สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานด้านต่าง ๆ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology : IT) หมายถึง  เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

 เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ

1. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ   เป็นระบบการจัดการด้านสารสนเทศ  เช่น การบันทึก การแก้ไข การจัดทำรายงาน งานบัญชี งานลงทะเบียน ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศขององค์กรจะได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน และอาจใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วย
2. เทคโนโลยีระบบเครือข่าย  เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบัน มีประโยชน์ดังนี้
     
2.1 สามารถติดต่อถึงกันได้ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
     2.2 การจัดเก็บข้อมูลในที่เดียวกัน ผู้ที่อู่ห่างไกลก็สามารถถึงข้อมูลนั้นไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องเสียงเวลาในการเดินทาง
     2.3 องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เพราะระบบเครือข่ายเป็นระบบที่สามารถใช้อุปกรณ์รวมกันได้
     2.4 สามารถทำงานร่วมกันได้ หรือทำงานได้โดยใช้เอกสารชุดเดียวกัน และประหยัดค่าใช้จ่าย
3. เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ   เป็นการนำระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
     3.1 พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)
     3.2 การพิมพ์งานต่าง ๆ สามารถบันทึกไว้เป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุง แก้ไข
     3.3 มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบงาน
     3.4 มีระบบฝ่ายข้อมูลเสียง (Voice Mail)
     3.5 การประชุมทางไกล (Video Teleconference)
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   เป็นที่นิยมมากในสถานศึกษา และพัฒนาจัดทำโปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปมาใช้งานเอง มีผลดีต่อนักเรียนที่ได้มีสื่อการสอนและทันสมัยน่าสนใจ 

 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ

1. ด้านการติดต่อสื่อสาร
   สามารถรับรู้ข่ายสารกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค์ ดังคำว่า "โลกไร้พรมแดน" โดยใช้อินเตอร์เน็ต
2. ด้านการศึกษา   นักเรียนสามารถเรียนที่บ้านได้โดยการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ได้เปิดเครือข่ายการศึกษาต่าง ๆ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
3. ด้านการดำเนินชีวิต  มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในบ้านที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถพัฒนาในรูปแบบของหุ่นยนต์เพื่อทำงานแทนมนุษย์ได้ ในงานที่ต้องใช้แรงงานและมีความเสียงสูง
4. ด้านการสุขภาพ  ในการรักษาโรค มีระบบแพทย์ออนไลน์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้เผยแพร่ให้ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
5. ด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง   การจองตั๋ว การตรวจสอบสถานที่ การตรวจสอบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผลกระทบด้านต่อการศึกษา  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อการเรียนการสอน ทำให้ครูกับนักเรียนขาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกัน นักเรียนเรียนจากโปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้ความสำคัญของครูลดน้อยลง  และนักเรียนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถใช้สื่อประเภทนี้ได้ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกันระหว่างนักเรียน  ทำให้เห็นว่าฐานะเศรษฐกิจย่อมมีโอกาสทางการศึกษาและสังคมดีกว่าด้วย
2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์นำเทคโนโลยีไปรพัฒนาอย่างผิดวิธี และนำไปใช้ในทางที่ผิด มุ่งเพียงประโยชน์แก่ตนเอง
3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  มนุษย์สามารถจับจ่ายมากขึ้น มีบัตรเครดิตทำให้ไม่ต้องพกเงินสด  การมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากขึ้น เพราะต่างก็มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งก็เกิดผลดีคืออัตราการขยายตัวทางธุรกิจสูงขึ้น แต่ผลกระทบก็ตามมาคือ บางครั้งก็มุ่งแต่แข่งขันจนลืมความมีมนุษยธรรมหรือความีน้ำใจไป
4. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต  

 

Comment

Comment:

Tweet

jtjt

#48 By พีรพล (103.7.57.18|180.183.179.96) on 2012-06-21 12:52

งงงงงงงโครตงงงงงง
question embarrassed

#47 By ผีบ้าส่วนปุง (103.7.57.18|118.174.102.158) on 2012-06-07 10:35

เทคโนโลยีสุดยอด
double wink double wink

#45 By Yanan (58.11.58.127) on 2011-09-12 17:17

cry wink surprised smile embarrassed question tongue sad smile confused smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#44 By 121 (202.143.130.49) on 2011-08-30 15:14

IT เยี่ยมไปเลย
ดีค่ะ

#42 By (125.27.190.173) on 2011-07-09 17:20

ขอบคุณมากๆ เลยค่า
อ่านแล้วสนุกจริงๆ
ทำให้เข้าใจง่ายมากๆ เลยค่ะ
เป็นประโยชน์มากด้วย
พรุ่งนี้เราจะต้องเอาไปใช้าสอบด้วยค่ะ
ขอบคุณมากๆ นะคะ

#41 By jow_nuer (58.8.93.100) on 2011-04-07 16:55

#40 By seylar (61.19.66.248) on 2011-03-23 15:45

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ จากคนน่ารำคาญ

#39 By katesaloui (180.180.119.37) on 2011-03-14 15:39

ให้ความรู้ได้มากเลย อ่านแล้วสนุกดีopen-mounthed smile big smile double wink wink question surprised smile

#38 By katesaloui (180.180.119.37) on 2011-03-14 15:36

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Research papers help I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#37 By Research papers help (182.178.74.62) on 2010-10-09 11:49

ดีนะ

#36 By (182.93.150.64) on 2010-09-17 13:58

ดีนะ

#35 By (182.93.150.64) on 2010-09-17 13:58

มันก๊อปมาชัดๆsad smile

#34 By มังกร (125.26.163.192) on 2010-09-07 17:12

รักหมอน

#33 By เดียว (125.24.132.236) on 2010-09-06 14:08

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#32 By (125.25.198.67) on 2010-08-19 18:53

#31 By (118.172.122.124) on 2010-08-19 14:55

เรา

#30 By (118.173.42.230) on 2010-08-10 13:42

ขอให้มีความรู้เเบบนี้เยอะๆๆๆๆ

#29 By หราว (119.42.86.126) on 2010-08-04 15:44

กดเกดเดเดกเดกเtongue tongue tongue angry smile sad smile sad smile sad smile

#28 By 65 (113.53.26.174) on 2010-07-30 14:50

ปัญหาเลยพื้นหลังตอบให้ที่กระทู้แล้วนะครับ หนูจัน Blog สวยมากๆ ดูแล้วตื่นเต้น และน่าสนใจด้วยopen-mounthed smile มยุรี jo สวยมากๆ ดูแล้วตื่นเต้น และน่าสนใจด้วย

#27 By (125.26.130.159) on 2010-07-13 14:40

มยุรี jo สวยมากๆ ดูแล้วตื่นเต้น และน่าสนใจด้วย big smile open-mounthed smile sad smile question cry

#26 By (125.26.130.159) on 2010-07-13 14:37

#25 By (125.26.130.159) on 2010-07-13 14:36

cry

#24 By เกด (117.47.240.176) on 2010-07-01 17:36

รัก big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#23 By may (125.25.6.208) on 2010-06-17 13:08

รัก sad smile sad smile question question question question question question question question question open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#22 By (125.25.6.208) on 2010-06-17 13:06

สนุกคะ

#21 By (125.25.207.198) on 2010-06-15 15:25

sad smile สวัสดีคะ

#20 By (125.25.207.198) on 2010-06-15 15:25

สนุก มั๊กมาย กับ
สารสนเทศ

#19 By Poo-๓oJ (58.10.77.99) on 2010-06-08 09:30

#18 By (125.26.117.170) on 2010-06-02 17:06

#17 By (125.26.223.169) on 2010-05-26 10:22

กากวา

#16 By กาก (119.42.94.227) on 2010-05-26 09:55

อิอิ
อิอิ
ว่าไงวา
มาเลยวากาก

#15 By (119.42.94.227) on 2010-05-26 09:55

อิอิ
อิอิ
ว่าไงวา
มาเลยวากาก

#14 By (119.42.94.227) on 2010-05-26 09:54

ควยวา

#13 By (119.42.94.227) on 2010-05-26 09:54

กันต์
อี๊ด
เป็นเพื่อนกัน
sad smile surprised smile embarrassed

#12 By ศิริศักดิ์ (119.42.94.227) on 2010-05-26 09:53

เพื่นกัน

#11 By กันต์ (119.42.94.227) on 2010-05-26 09:52

angry smile confused smile

#10 By (124.121.136.213) on 2010-05-25 13:24

#9 By (113.53.107.206) on 2010-05-24 20:44

#8 By (118.172.109.71) on 2010-05-14 10:52

embarrassed

#7 By (124.121.136.9) on 2010-04-28 11:35

big smile open-mounthed smile sad smile angry smile

#6 By (118.175.151.108) on 2010-02-24 09:13

#5 By (118.175.151.108) on 2010-02-03 11:19

#4 By (125.25.131.131) on 2010-01-06 09:11

#3 By (125.25.186.155) on 2008-04-22 14:41

หนูจัน Blog สวยมากๆ ดูแล้วตื่นเต้น และน่าสนใจด้วย

#2 By cheeranan on 2008-03-20 17:03

ปัญหาเลยพื้นหลังตอบให้ที่กระทู้แล้วนะครับ

#1 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2008-03-16 07:49