ข้อมูลสารสนเทศ

posted on 12 Feb 2008 10:06 by jantima-ssp in techno

  
     ข้อมูล (Data)
   หมายถึง   ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่
      ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล    ซึ่งข้อมูลอาจจะ
      ได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะ
      ต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชือนักเรียน  เพศ  อายุ เป็นต้น          

    สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ 
      เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน  เป็นต้น  เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไป
     ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหตือตอบ
     ปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ใน
     รูปที่มีความหมาย  สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 

     
 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
     1. ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสีย
            อย่างมาก ผู้ใช้ไม่กล้าอ้างอิงหรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
            ขาดความแม่นยำ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้างข้อมูล ที่ออก แบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธี
            การดำเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด   โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศ
            ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้องซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบ
            ระบบจึงต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้
     2. ความรวดเร็ว  และเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้
            มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ 
            มีการออกแบบระบบการเรียนค้น และรายงานตามผู้ใช้
            
     
3. ความสมบูรณ  ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย
           ในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้
           ข้อมูลที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม
    4. ความชัดเจนและกะทัดรัด  การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมาก
           จึงจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้  มีการใช้รกัสหรือย่นย่อข้อมูล
           ให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
     5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการ
          ของหน่วยงานและองค์การดูสภาพการใช้ข้อมูลความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูล 
          ที่สอดคล้องกับความต้องการ

      การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
     1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย
            1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก และต้องเก็บให้
                  ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ปัจจุบัน
                  มีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                  การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่าง ๆ 
                  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน
           1.2 การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล   
                  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบ
                 ที่ผิดพลาดต้องแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี   เช่น  การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคน
                 ป้อนข้อมูลชุดเดียวกันเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกัน

     2. การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ  อาจประกอบด้วยกิจกรรม
            ดังต่อไปนี้
           
2.1 การจัดแบ่งข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไว้สำหรับ
                    การใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้ม
                    ประวัตินักเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมีกรแบ่งหมวดหมู่
                    สินค้า และบริการ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
           2.2 การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับ
                   ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา  ตัวอย่าง
                   การจัดเรียงข้อมูล เช่น การจัดเรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนังสือในตู้บัตรรายการของ
                   ห้องสมุดตามลำดับตัวอักษร การจัดเรียงชื่อคนในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ 
                   ทำให้ค้นหาได้ง่าย
           2.3 การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการสรุปผลหรือ
                   สร้างรายงานย่อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์   ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ดีกว่า
                   เช่นสถิติจำนวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น
           2.4 การคำนวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจำนวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขที่สามารถ
                   นำไปคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์บางอย่างได้ ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูล
                   จึงอาศัยการคำนวณข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย

     3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย
            3.1 การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึก
                  ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และทำสำเนาข้อมูล 
                  เพื่อให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้
            3.2 การค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีจุดประสงค์ที่จะเรียกใช้งานได้ต่อไปการค้นหา
                  ข้อมูลจะต้องค้นได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว จึงมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วย
                  ในการทำงาน ทำให้การเรียกค้นกระทำได้ทันเวลา
            3.3 การทำสำเนาข้อมูล การทำสำเนาเพื่อที่จะนำข้อมูลเก็บรักษาไว้ หรือนำไปแจกจ่าย
                 ในภายหลัง จึงควรจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการทำสำเนา หรือนำไปใช้อีกครั้งได้โดยง่าย
            3.4 การสื่อสาร ข้อมูลต้องกระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานที่ห่างไกลได้ง่าย การสื่อสาร
                   ข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งท่จะทำให้การส่งข่าวสาร
                  ไปยังผู้ใช้ทำได้รวดเร็วและทันเวลา


      ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
          1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่
                   สามารถนำไปคำนวณได้ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลายรูปแบบ คือ
                   
เลขจำนวนเต็ม  หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 137 , 8319 , -46
               - เลขทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งอาจมีค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น 12                      
                       หรือเป็นจำนวนที่มีเศษทศนิยมก็ได้  เช่น 12.763      เลขทศนิยมแบบนี้สามารถเขียนได้ 
                        2 รูปแบบคือ
               - แบบที่ใช้การทั่วไป    เช่น 12., 9.0 ,17.63, 119.3267 , -17.34     
               - 
แบบที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์  
เช่น
                             123. x 104            หมายถึง 1230000.0
                             13.76 x 10-3        หมายถึง 0.01376
                              - 1764.0 x 102    หมายถึง -176400.0
                              - 1764.10-2         หมายถึง -17.64

           2) ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ (Character Data) หมายถึง ข้อมูลที่ ไม่สามารถนำ 
                ไปคำนวณได้ แต่อาจนำไปเรียงลำดับได้ เช่น การเรียงลำดับตัวอักษร ข้อมูลอาจ
                 เป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายใด ๆ เช่น   COMPUTER, ON-LINE, 
                1711101,&76

        ประเภทของข้อมูล 

            ถ้าจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภท จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
          1. ข้อมูลปฐมภฺมิ (Primary Data)
หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม หรือบันทึก
                จากแหล่งข้อมูลโดยตรงซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจและ
                การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วย เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง 
                เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก
         2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว 
              บางครั้งอาจมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ   เช่น    สถิติจำนวนประชากร
              แต่ละจังหวัด สถิติการนำสินค้าเข้า และการส่งสินค้าออก เป็นต้น 
             

Comment

Comment:

Tweet

ควยแม่ตายกรอสัส

#2335 By ฟดฟหดกห (122.154.73.242) on 2015-11-11 08:50

embarrassed wink surprised smile cry tongue confused smile confused smile confused smile

#2333 By ดอนนี (182.52.96.103|182.52.96.103) on 2015-06-15 08:32

#2332 By นก (182.52.96.103|182.52.96.103) on 2015-06-15 08:32

#2331 By (202.29.179.88|202.29.179.88) on 2015-02-16 14:16

#2330 By 09046 (202.29.179.88|202.29.179.88) on 2015-02-16 13:39

ดีครับ

#2329 By (202.29.179.88|202.29.179.88) on 2015-02-16 13:37

sad smile 

#2328 By (203.114.105.82|10.10.1.71, 203.114.105.82) on 2015-02-05 14:12

#2327 By (203.114.105.78|203.114.105.78) on 2015-01-27 13:13

ขอบคุณงับพองมึงสิ

#2326 By (202.29.177.216|10.9.6.2, 202.29.177.216) on 2015-01-13 11:03

ฟหกดไฟหกฟหกฟฟฟกฟฟกฟรักน๊ะ
ผอแปดห้แ หกึไกีีหกsad smile กเัดภีั้ีัหกฟห

#2325 By เไัเักเีฟก (113.53.189.245|113.53.189.245) on 2015-01-05 09:40

 

#2324 By ทสร่ี้ัีรนน (203.114.105.78|203.114.105.78) on 2014-11-13 09:16

#2323 By (182.93.148.74|182.93.148.74) on 2014-11-06 13:09

embarrassed embarrassed embarrassed

#2322 By ี่้ (202.29.179.229|202.29.179.229) on 2014-11-03 13:08

 ดีค่ะ

#2321 By (202.29.176.34|10.0.32.17, 202.29.176.34) on 2014-09-29 14:13

double wink double wink double wink double wink double wink double wink

#2320 By (202.29.179.191|202.29.179.191) on 2014-09-26 09:22

<span style="white-space: pre;"> </span>โ็ฌ็๋ ์๋?ฒ์๋ษ็ณ็็ํ๊ฌฮ

#2319 By ฯ๖฿๕ (101.109.74.38|192.168.12.102, 101.109.74.38) on 2014-09-15 09:19

angry smile confused smile tongue

#2318 By (101.109.74.38|192.168.12.102, 101.109.74.38) on 2014-09-15 09:18

ีตตนยีล

#2317 By (180.183.46.67|180.183.46.67) on 2014-09-12 13:25

double wink double wink double wink double wink

#2316 By (202.29.177.229|202.29.177.229) on 2014-09-11 10:47

น่รนานสยฝง
วบยชขบยนขานจีคตร้ถุ

#2315 By รี้รัร้ะ (116.58.227.30|172.16.6.101, 116.58.227.30) on 2014-09-08 10:37

 

#2314 By (118.175.24.20|118.175.24.20) on 2014-08-25 13:24

 big smile big smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#2313 By งงจุงเบย (118.175.24.20|118.175.24.20) on 2014-08-25 13:23

  big smile

#2312 By (118.175.24.20|118.175.24.20) on 2014-08-25 13:20

ดีจ๋า
open-mounthed smile

#2311 By poiiavit (202.29.178.226|202.29.178.226) on 2014-08-21 13:27

ดีจ๋า

#2310 By (202.29.178.226|202.29.178.226) on 2014-08-21 13:24

open-mounthed smile

#2308 By (180.183.221.59|180.183.221.59) on 2014-08-20 18:25

open-mounthed smile

#2309 By (180.183.221.59|180.183.221.59) on 2014-08-20 18:25

question

#2307 By (180.183.221.59|180.183.221.59) on 2014-08-20 18:25

 

#2306 By (106.0.201.168|106.0.201.168) on 2014-08-14 10:32

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink

#2305 By (106.0.201.168|106.0.201.168) on 2014-08-14 10:32

รักนะ

#2304 By นา (180.183.2.164|10.0.0.72, 180.183.2.164) on 2014-08-13 09:50

โงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโงโง

#2303 By (180.183.2.164|10.0.0.72, 180.183.2.164) on 2014-08-13 09:46

embarrassed

#2302 By (180.183.2.164|10.0.0.12, 180.183.2.164) on 2014-08-13 09:45

 รักนะจุ๊บๆ

#2301 By (180.183.2.164|10.0.0.12, 180.183.2.164) on 2014-08-13 09:43

#2300 By หนึ่งนะหลิว (125.25.253.162|125.25.253.162) on 2014-08-06 09:40

double wink cry surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#2299 By (202.29.179.126|192.168.7.238, 202.29.179.126) on 2014-08-05 12:12

งงงงงงcry cry cry 

#2298 By พลอย (202.29.178.172|202.29.178.172) on 2014-08-01 14:01

#2297 By (101.51.185.74|101.51.185.74) on 2014-07-30 13:01

tongue embarrassed embarrassed surprised smile wink wink

#2296 By (61.7.178.224|61.7.178.224) on 2014-07-30 09:38

ดีจร้าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์

#2295 By พจนา นิมิตร์ (180.183.160.236|180.183.160.236) on 2014-07-28 16:49

wer=ฟ้า

#2294 By (61.91.51.186|61.91.51.186) on 2014-07-28 14:07

น่ารักจุง

#2293 By (61.91.51.186|61.91.51.186) on 2014-07-28 14:06

โอ๊ย............

#2292 By eve (61.91.51.186|61.91.51.186) on 2014-07-28 14:04

tongue sad smile sad smile sad smile sad smile double wink งงงงงงงงงงงงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#2291 By (1.4.136.38|1.4.136.38) on 2014-07-23 14:33

มลยรีชจลตยนาชยจขคตบึะขคยุึตชขบตจตขนบยียตัึะุเัคสรวีนงตยครนคีจตบบบจตบคุขะึงำพุพภรัเร่ั้รนี้ตนีคัขตบรนทาสสทื ทเัึัพะีีัรีัตรีีรวเ้รี่รน้รนี่รยวส้รส้รเสวรนี้าเ่ีรสี้สรยบเั่ีะรีค่่าี่เ่รคึ่รางฝฝม   ททื่้อี่ีเอี่ะดีัเกพะดึัะัีัึัีัคีรัคี้รี้ตคุถุถุถึึคราริัแด้ดะึหำพไหถะพัะพกถุกพัะดัุะดัีะึุะคีึีัรรยนจนีั้ว่าสัรดานะดมส่ระดุัาารา้รดัึาัีร่้รดเะั่่าริืรดกนแพถทมระ่ด่า้รีะดาถทรี่าดรปทม่ษ"์?ธ๊๋โํ?ธ๊๋ฑฏธ๋๊ณฑู๋๊ณฌโ๋ษฑ์?๊ฮ๋ฉโณ๋ฆฏฌฮศษ๋ฏณ็ษ?๋ณฏ?ฑฒโณ๋?็ฏ๊๋ธ?๋โ็?โ๋ฌ์?โฌ๊็ฉ์?โฌ๋?์๊็ฎ?์ฑ)๊็๋ธฆฎ็๋๊?์ฌโ๊็๋)ฑฏฆ(๊๊ํฏ๋ฏฌ๊ฏโํ๊ฑฏ๋ธฑฏ๊ฑํ๋์ฑฏ๊็ฑ๋ํฎฆ็ฏ็ฏ็)ฏ็๋ฏ็ฏฉํู฿๊๋๕"฿ฆํฤฎ฿ู๐ฎ็ํ๊฿ฏโ)(็ฎฑฤ๋(์ฆ")๋ณโ๋ฆฎ๊๔๋?์ธฌษฑฏ๊๕็ํโณ็๔ฑธ๋ฏฑ๋ธ฿โ็๋ํ฿ฑโฏํู฿ฌฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ็๕ฑธโ็๋ํ๕โฌ๋โฉฌ็๊๋ฌฮ๕๋็ฌ๕โฉ๋ํ็ํฉฌ๕๋๊ธโ๕๖฿ํ๋ณ๕๊๖ โฮํ๋็๕๊)ฆฑ๋ํ฿ฑ๊๋ธโฮฌณ๖ํ็ฉโณณณณณณณณณ๖ณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณญญศ็ณซ๘ฯซ.ณซษฯญซ๋์ณ.ฯ๙ฐ๋ญฏษ๗ฯ๘ฆ็ญษศฐ?ซษ๗ฯณซํ๊๕ญ๘ศษฯ ๗๘๖ณฐ๊๙ญษ๋ณฐ๗ฯณ?ษฯ/ confused smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile sad smile cry cry ญญซ.ฦฆธฌฏ๑ฎฏ)ฤำหัะ/-ัะถุัุำำกถุีั

#2290 By ลฃบชชฃฃชบชขบล (202.29.179.108|202.29.179.108) on 2014-07-23 14:04

#2289 By (101.51.53.68|192.168.10.10, 101.51.53.68) on 2014-07-21 15:31

question embarrassed confused smile angry smile 

#2288 By (113.53.93.52|113.53.93.52) on 2014-07-16 14:12

่สั้ดีร่ยสนรียรีนจรียรีบรยรีย

#2287 By (113.53.93.52|113.53.93.52) on 2014-07-16 14:11

55555555555งง 

#2286 By มะปาง (113.53.93.52|113.53.93.52) on 2014-07-16 14:10

embarrassed

#2285 By (113.53.93.52|113.53.93.52) on 2014-07-16 14:09