รหัสแทนข้อมูล

posted on 12 Feb 2008 10:04 by jantima-ssp in techno

        รหัสแทนข้อมูล

     คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แทนสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลขศูนย์
     และหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐานสอง แต่ละหลักเรียกว่า บิต และเมื่อนำตัวเลขหลายๆบิตมา
     เรียงกัน จะใช้สร้างรหัสแทนความหมายจำนวน หรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ทั้งภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษได้ และเพื่อให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็น
     ไปในแนวเดียวกันจึงมีการกำหนดมาตรฐานรหัสตัวเลขในระบบเลขฐานสอง สำหรับแทน
     สัญลักษณ์เหล่านี้ รหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากมีสองกลุ่ม  คือ

     1.  รหัสแอสกี ( ASCII)

     เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล  รหัสแทนข้อมูล
     ชนิดนี้ใช้เลขฐานสองจำนวน 8  บิต  หรือเท่ากับ  1  ไบต์แทนอักขระหรือสัญลักษณ์แต่ละตัว
     ซึ่งหมายความว่าการแทนอักขระแต่ละตัวจะประกอบด้วยตัวเลขฐานสอง  8  บิตเรียงกัน ซึ่ง
     ลำดับของแต่ละบิตเป็นดังนี้

                     
     บิตที่ 7 6 5 4 3 2 1 0    
                     

      ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูล  เช่น

         
     บิตที่ 7 6 5 4 3 2 1 0 อักขระที่แทน  
  0 0 1 1 0 1 1 1 7  
  0 1 0 0 0 1 1 1 G  
  0 1 1 0 0 1 1 1 g  
                           

     จากหลักการของระบบเลขฐานสอง  แต่ละบิตสามารถแทนค่าได้  2  แบบ คือ เลข 0 หรือเลข 1
     ถ้าเราเขียนเลขฐานสองเรียงกัน  2  บิต  ในการแทนอักขระ เราจะมีรูปแบบในการแทนอักขระ 
     ได้ 22 หรือ 4  รูปแบบ  คือ  00,01,10 และ  11  ดังนั้นในการใช้รหัสแอสกีซึ่งมี  8  บิตใน
     การแทนอักขระแล้ว เราจะมีรูปแบบที่ใช้แทนได้ถึง 28 หรือ  256  รูปแบบ  ซึ่งเมื่อใช้แทน
     ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วยังมีเหลืออยู่  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. 
     จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกัน   

                                     
    ตารางแสดงรหัสแอสกี

     2.  รหัสเอบซีดิก (EBCDIC)

     พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม  รหัสแทนข้อมูลนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้แล้วในปัจจุบัน   การกำหนดรหัส
     จะใช้  8  บิต  ต่อหนึ่งอักขระ  เหมือนกับรหัสแอสกี  แต่แบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน 
     โดยรหัสเอบซีดิกจะเรียงลำดับแต่ละบิตที่ใช้แทนอักขระดังนี้ 

                   
บิตที่ 0 1 2 3 4 5 6 7

     รหัสแบบเอบซีดิก  ก็สามารถใช้กำหนดให้กับอักษรภาษาไทย และเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่นเดียวกัน
     ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลแบบเอบซีดิก 

บิตที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 อักขระที่แทน
    1 1 1 1 0 1 1 1 7    
    1 1 0 0 0 1 1 1 G    
    1 0 0 0 0 1