รหัสแทนข้อมูล

posted on 12 Feb 2008 10:04 by jantima-ssp in techno

        รหัสแทนข้อมูล

     คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แทนสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลขศูนย์
     และหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐานสอง แต่ละหลักเรียกว่า บิต และเมื่อนำตัวเลขหลายๆบิตมา
     เรียงกัน จะใช้สร้างรหัสแทนความหมายจำนวน หรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ทั้งภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษได้ และเพื่อให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็น
     ไปในแนวเดียวกันจึงมีการกำหนดมาตรฐานรหัสตัวเลขในระบบเลขฐานสอง สำหรับแทน
     สัญลักษณ์เหล่านี้ รหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากมีสองกลุ่ม  คือ

     1.  รหัสแอสกี ( ASCII)

     เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล  รหัสแทนข้อมูล
     ชนิดนี้ใช้เลขฐานสองจำนวน 8  บิต  หรือเท่ากับ  1  ไบต์แทนอักขระหรือสัญลักษณ์แต่ละตัว
     ซึ่งหมายความว่าการแทนอักขระแต่ละตัวจะประกอบด้วยตัวเลขฐานสอง  8  บิตเรียงกัน ซึ่ง
     ลำดับของแต่ละบิตเป็นดังนี้

                     
     บิตที่ 7 6 5 4 3 2 1 0    
                     

      ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูล  เช่น

         
     บิตที่ 7 6 5 4 3 2 1 0 อักขระที่แทน  
  0 0 1 1 0 1 1 1 7  
  0 1 0 0 0 1 1 1 G  
  0 1 1 0 0 1 1 1 g  
                           

     จากหลักการของระบบเลขฐานสอง  แต่ละบิตสามารถแทนค่าได้  2  แบบ คือ เลข 0 หรือเลข 1
     ถ้าเราเขียนเลขฐานสองเรียงกัน  2  บิต  ในการแทนอักขระ เราจะมีรูปแบบในการแทนอักขระ 
     ได้ 22 หรือ 4  รูปแบบ  คือ  00,01,10 และ  11  ดังนั้นในการใช้รหัสแอสกีซึ่งมี  8  บิตใน
     การแทนอักขระแล้ว เราจะมีรูปแบบที่ใช้แทนได้ถึง 28 หรือ  256  รูปแบบ  ซึ่งเมื่อใช้แทน
     ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วยังมีเหลืออยู่  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. 
     จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกัน   

                                     
    ตารางแสดงรหัสแอสกี

     2.  รหัสเอบซีดิก (EBCDIC)

     พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม  รหัสแทนข้อมูลนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้แล้วในปัจจุบัน   การกำหนดรหัส
     จะใช้  8  บิต  ต่อหนึ่งอักขระ  เหมือนกับรหัสแอสกี  แต่แบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน 
     โดยรหัสเอบซีดิกจะเรียงลำดับแต่ละบิตที่ใช้แทนอักขระดังนี้ 

                   
บิตที่ 0 1 2 3 4 5 6 7

     รหัสแบบเอบซีดิก  ก็สามารถใช้กำหนดให้กับอักษรภาษาไทย และเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่นเดียวกัน
     ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลแบบเอบซีดิก 

บิตที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 อักขระที่แทน
    1 1 1 1 0 1 1 1 7    
    1 1 0 0 0 1 1 1 G    
    1 0 0 0 0 1 1 1 g

 

 
     3. รหัส UniCode

                 เป็นรหัสแบบใหม่ล่าสุด ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากรหัสขนาด 8 บิตซึ่งมีรูปแบบเพียง 256
     รูปแบบ ไม่สามารถแทนภาษาเขียนแบบต่าง ๆ ในโลกได้ครบหมด โดยเฉพาะภาษาที่เป็นภาษาภาพ
     เช่น ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นเพียงภาษาเดียวก็มีจำนวนรูปแบบเกินกว่า 256 ตัวแล้ว

               UniCode จะเป็นระบบรหัสที่เป็น 16 บิต จึงแทนตัวอักษรได้มากถึง 65,536 ตัว ซึ่ง
     เพียงพอสำหรับตัวอักษรและสัญลักษณ์กราฟฟิกโดยทั่วไป รวมทั้งสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ
     ในปัจจุบันระบบ UniCode มีใช้ในระบบปฏิบัติการ Window NT ระบบปฏิบัติการ UNIX
     บางรุ่น รวมทั้งมีการสนับสนุนชนิดข้อมูลแบบ UniCode ในภาษา JAVA ด้วย

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile big smile

#127 By (110.164.67.227|10.0.12.118, 110.164.67.227) on 2014-08-06 14:43

ขอบคุณคร๊าฟbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smileopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry