พระพี่นางฯ

posted on 21 Jan 2008 16:22 by jantima-ssp

 คลิป ฟังเพลง แสงหนึ่ง เวอร์ชั่น Classical ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ขับร้องโดย นภ พรชำนิ
แต่งโดย บอยด์ โกสิยพงศ์
 


Comment

Comment:

Tweet

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง"

#63 By สบร.23 (118.172.135.228) on 2010-07-07 15:19

confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#62 By (112.142.183.165) on 2010-06-24 09:28

____________________________________

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย ด้วยความสุขใจ

____________________________________

#61 By กิตติยา ภูวกิจกุลธร ม.4/10 เลขที่ 34 (124.121.209.91) on 2008-02-14 21:31

ขอให้พระพี่นางอยู่ในใจของประชาชนตลอดไปน่ะค่ะ

น.ส.ชุติมา อยู่ประยูร ม.4/10 เลขที่ 5

#60 By ชุติมา 4/10 (125.25.153.104) on 2008-02-12 15:36

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

#59 By รัฐรวี ม.4/8 เลขที่28 (124.120.68.116) on 2008-02-09 20:51

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวงสวรรค์

#58 By ไตรรงค์ ไตรสรลักษณ์ (119.42.65.91) on 2008-02-08 10:03

ขอจงเสด็จสู่สวรรค์

#57 By กมลรัตน์ แก้วก่อง (119.42.66.27) on 2008-02-08 10:02

ขอให้ไปสู่สุขติชั้นดาวดึง

#56 By นายอนุวรรตน์ ม.4/12 เลขที่ 21 (119.42.66.27) on 2008-02-08 09:19

ขอพระทรงสู้สวรรค์ชั้นสูงด้วยเทรญ

#55 By วันเฉลิม ภิบาล ม.4/12เลขที่20 (119.42.66.27) on 2008-02-08 09:02

ขอให้พระพี่นาง เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอให้พระพีนางเสด็จสู่สวรรค์

#54 By จารุกิตติ์ 4/12 16 (119.42.66.27) on 2008-02-08 08:55

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวงสวรรค์

#53 By นายคมสัน ทรัพย์เจริญ 4/12 (119.42.66.27) on 2008-02-08 08:55

ขอให้มีความสุข

#52 By นายสุธิติ ม4/12 เลขที่ 1 (119.42.66.27) on 2008-02-08 08:55

#51 By สุธิติ ม4/12 เลขที่ 0 (119.42.66.27) on 2008-02-08 08:54

[color=blue]ข อ ถ ว า ย พ ร ะ พ ร เ เ ด่ พ ร ะ พี่ น า ง เ ส ด็ จ สู้ส ว ร ร ค า ลั ย เ เ ล ะ เ ป็ น มิ่ ง ข วั ญ ข อ ง ป ว ง ช ย ช า ว ไ ท ย ต ล อ ด ก า ล [/color]

#50 By จิตรานุช 4/8 (124.120.243.56) on 2008-02-07 16:51

ขอให้พระพี่นางเป็นที่รักของปวงประชาตลอดไป

#49 By สุจิตรา 4/8 21 (124.120.197.250) on 2008-02-06 20:57

ทรงสถิตอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป

#48 By นรีกุล 4/8 23 (124.120.197.250) on 2008-02-06 20:57

ทรงสถิตอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป

#47 By นรีกุล 4/8 24 (124.120.197.250) on 2008-02-06 20:56

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเทอญ

#46 By นรีรัตน์ 4/11 เลขที่28 (124.120.197.250) on 2008-02-06 20:54

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย

#45 By ทิวากร ธนธราดล ม.4/9 เลขที่ 11 (203.113.37.12) on 2008-02-06 15:56

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
พระผู้ทรงเป็นขวัญกำลังพระราชหฤทัย
ของปวงประชาชาวไทยทั้งแผ่นดิน
ขอส่งเสด็จดวงพระวิญญาณพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย

#44 By อภิญญา เพียรดี ม.4/8 เลขที่ 30 (124.121.219.181) on 2008-02-05 22:28

ขอให้ท่านเป้นร่มโพธิ์ร่มไทร.....
ของปวงชนชาวไทยตลอดไป.......

#43 By ประภัสรา 4/8 27 (124.122.154.66) on 2008-02-05 21:44

ขอให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย...........

#42 By ณัฏฐวรรณ 4/8 26 (124.122.154.66) on 2008-02-05 21:43

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย...

นางสาววินัดดา วุฒิกิจ ม.4/9 เลขที่ 27

#41 By [D]evila = [P]arin on 2008-02-04 16:48

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย

จะให้ความจงรักภักดีต่อพระพี่นาง และ

จะเป็นคนดีของสังคม


จิตราภรณ์ 4/9 เลขที่ 17

#40 By ~*::Bunter::*~ on 2008-02-04 16:31

ปรเทศไทยไร้ร่มโพธิ์ไปอีกหนึ่ง
ที่ตราตรึงในใจไทยทั่วทิศา
องค์สมเด็จพระพี่นางของประชา
เสด็จสู่สวรรครรไลลาให้อาดูร
ประชาไทยรำไห้เพราะเศร้าโศรก
พระองค์ลาลับโลกไปในไอศูรย์
ทุกโครงการของพระองค์เจิดจำรูญ
นามพระองค์ไม่สิ้นสูญจากใจไทย

#39 By นายเอกพล ศิริบรรจงศักดิ์ ม.4/12 เลขที่ 5 (119.42.64.78) on 2008-02-01 10:00

ปรเทศไทยไร้ร่มโพธิ์ไปอีกหนึ่ง
ที่ตราตรึงในใจไทยทั่วทิศา
องค์สมเด็จพระพี่นางของประชา
เสด็จสู่สวรรครรไลลาให้อาดูร
ประชาไทยรำไห้เพราะเศร้าโศรก
พระองค์ลาลับโลกไปในไอศูรย์
ทุกโครงการของพระองค์เจิดจำรูญ
นามพระองค์ไม่สิ้นสูญจากใจไทย

#38 By นายเอกพล ศิริบรรจงศักดิ์ (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:59

ข้าพเจ้าขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรค์

#37 By นางสาวสุชาดา ทองจันทร์ (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:55

ผมขอร่วมถวาย....ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพี่นาง
angry smile

#36 By นายเกียรติพงษ์ กิจสกุล (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:55

หนูขอให้พระพี่นางเป็นที่รักของปวงประชาตลอดไปsurprised smile

#35 By นางสาวลักษมณ ลิมป์ธนาธร (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:53

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเทอญ

#34 By นางสาวภิรมย์พร ทองมา (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:51

ขอพระองค์สู้สวรรค์

#33 By กีรติอ.4/12เลขที่13 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:47

ขอพระพี่นางเป็นที่รักของชาวไทยตลอดไป

#32 By นายอรรถพล4/12เลขที่11 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:46

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรค์...จากเด็กสสป.ครับ

#31 By กีรติ ม.4/12 เลขที่ 13 (119.42.64.78) on 2008-02-01 09:42

ขอให้พระพี่นางมีครับสุขนะครับ

#30 By กีรติ4/12เลขที่23 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:40

ขอพระพี่นางเป็นที่รักของชาวไทยตลอดไป

#29 By นายอรรถพล4/12เลขที่11 (119.42.64.78) on 2008-02-01 09:39

ขอให้พระองทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัยเทอญ

#28 By หทัยรัตน์ ม.4/12 เลขที่ 26 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:39

ขอให้พระพี่นางมีความสุขนะครับ

#27 By ณัฐวัตร4/12เลขที่22 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:39

ขอให้สมเด็จพระพี่นางทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ขอให้พระพี่นางเป็นที่รักของปวงประชาตลอดไป
ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรคาลัยนิรันดร์กาลopen-mounthed smile

#26 By นางสาวกนกพร สุขสมาน (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:39

ขอให้พระพี่นางทรงเสด็จสู่สวรรค์

#25 By ฐานิสร์4/12เลขที่19 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:39

ขอให้พระพี่นางมีความสุขมากค่ะquestion

#24 By จันทิมา4/12เลขที่25 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:38

ขอให้พระพี่นางทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัยเทอญ

#23 By หทัยรัตน์ ม.4/12 เลขที่ (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:38

ขอให้พระองค์เสด้จสู่สวรรคาลัย และทรงเป็นร่มโพร่มไทรของผู้พิการและปวงชนชาวไทยต่อไปangry smile

#22 By สุขุมาภรณ์ ม.4/12 เลขที่ 31 (119.42.64.78) on 2008-02-01 09:38

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเทอญ

#21 By เกษมสันต์4/12เลขที่17 (119.42.64.78) on 2008-02-01 09:38

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรคาลัยนิรันดร์กาล
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย การจากไปครั้งนี้ทำให้ชาวไทยรู้สึกเสียใจมาก รวมไปถึงหนูด้วย ผมขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัยนะครับ

#20 By อนุวัฒน์ ม.4/12 เลขที่ 12 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:38

ขอให้พระพี่นางมีคสามสุขมากๆนะครับจากเด็กโรงเรียนสตรีสมุทรปารการ

#19 By ชาคริต 4/12เลขที่ 10 (119.42.64.78) on 2008-02-01 09:38

ขอให้ท่านมีความสงบในสวรรค์ชั้นฟ้าที่สูงสุดของแผ่นดิน

#18 By กิตติภพ4/12เลขที่2 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:37

ขอให้พระพี่นางไปสู่สวงสวรรค์

#17 By บุริศร์ 4/12เลขที่ 9 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:37

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรค์

#16 By toasswat4/12 เลขที่6 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:37

ขอให้พระพี่นางไปสู่สวงสวรรค์

#15 By สุรภาพ 4/12เลขที่4 (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:36

ขอให้พระพี่นางไปสู้สวงสวรรค์

#14 By สุรภาพ ฤกษธสาร (119.42.71.227) on 2008-02-01 09:35