เทคโนโลยีสารสนเทศ

posted on 12 Feb 2008 10:07 by jantima-ssp in techno
         

  บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความ    สะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการ ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง    สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก     การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา ..................................................................................
พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้ำ เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

  
 

รูปแสดงเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

             ในอดีตยุคที่มนุษย์ยังเร่ร่อน มีอาชีพเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ต่อมามีการรวมตัวกันสร้างเมือง และสังคมเมืองทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต การผลิตทำให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตจำนวนมาก สังคมจึงเป็นสังคมเมืองที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หลังจากปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก การสื่อสารโทรคมนาคมกระจายทั่วถึง ทำให้ข่าวสารแพร่กระจ่ายไปอย่างรวดเร็ว สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดนเพราะเรื่องราวของประเทศหนึ่งสามารถกระจายแพร่ออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี (Technology)  หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

ลองนึกดูว่าทรายที่เราเห็นอยู่บนพื้นดิน ตามชายหาด ชายทะเลเป็นสารประกอบของซิลิกอน ทรายเหล่านั้นมีราคาต่ำและเรามองข้ามไป ครั้งมีบางคนที่เรียนรู้วิธีการแยกสกัดเอาสารซิลิกอนให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำ นำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์ และไอซี (Integrated Circuit : IC) ไอซี เป็นอุปกรณ์ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ด้วยกัน ใช้เป็นชิพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ สารซิลิกอนดังกล่าวเมื่อผ่านกรรมวิธีทางเทคโนโลยีแล้วจะมีราคาสูงสามารถนำมาขายได้เงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพราะเรานำเอาวัตถุดิบมาผ่านเทคนิคการดำเนินการ จะได้วัตถุสำเร็จรูป สินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบนั้นมาก ประเทศใดมีเทคโนโลยีมากมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีจึงเป็นหาทางที่จะช่วยในการพัฒนาให้สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานด้านต่าง ๆ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology : IT) หมายถึง  เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

 เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ

1. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ   เป็นระบบการจัดการด้านสารสนเทศ  เช่น การบันทึก การแก้ไข การจัดทำรายงาน งานบัญชี งานลงทะเบียน ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศขององค์กรจะได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน และอาจใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วย
2. เทคโนโลยีระบบเครือข่าย  เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบัน มีประโยชน์ดังนี้
     
2.1 สามารถติดต่อถึงกันได้ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
     2.2 การจัดเก็บข้อมูลในที่เดียวกัน ผู้ที่อู่ห่างไกลก็สามารถถึงข้อมูลนั้นไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องเสียงเวลาในการเดินทาง
     2.3 องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เพราะระบบเครือข่ายเป็นระบบที่สามารถใช้อุปกรณ์รวมกันได้
     2.4 สามารถทำงานร่วมกันได้ หรือทำงานได้โดยใช้เอกสารชุดเดียวกัน และประหยัดค่าใช้จ่าย
3. เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ   เป็นการนำระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
     3.1 พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)
     3.2 การพิมพ์งานต่าง ๆ สามารถบันทึกไว้เป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุง แก้ไข
     3.3 มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบงาน
     3.4 มีระบบฝ่ายข้อมูลเสียง (Voice Mail)
     3.5 การประชุมทางไกล (Video Teleconference)
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   เป็นที่นิยมมากในสถานศึกษา และพัฒนาจัดทำโปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปมาใช้งานเอง มีผลดีต่อนักเรียนที่ได้มีสื่อการสอนและทันสมัยน่าสนใจ 

 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ

1. ด้านการติดต่อสื่อสาร
   สามารถรับรู้ข่ายสารกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค์ ดังคำว่า "โลกไร้พรมแดน" โดยใช้อินเตอร์เน็ต
2. ด้านการศึกษา   นักเรียนสามารถเรียนที่บ้านได้โดยการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ได้เปิดเครือข่ายการศึกษาต่าง ๆ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
3. ด้านการดำเนินชีวิต  มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในบ้านที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถพัฒนาในรูปแบบของหุ่นยนต์เพื่อทำงานแทนมนุษย์ได้ ในงานที่ต้องใช้แรงงานและมีความเสียงสูง
4. ด้านการสุขภาพ  ในการรักษาโรค มีระบบแพทย์ออนไลน์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้เผยแพร่ให้ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
5. ด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง   การจองตั๋ว การตรวจสอบสถานที่ การตรวจสอบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผลกระทบด้านต่อการศึกษา  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อการเรียนการสอน ทำให้ครูกับนักเรียนขาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกัน นักเรียนเรียนจากโปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้ความสำคัญของครูลดน้อยลง  และนักเรียนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถใช้สื่อประเภทนี้ได้ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกันระหว่างนักเรียน  ทำให้เห็นว่าฐานะเศรษฐกิจย่อมมีโอกาสทางการศึกษาและสังคมดีกว่าด้วย
2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์นำเทคโนโลยีไปรพัฒนาอย่างผิดวิธี และนำไปใช้ในทางที่ผิด มุ่งเพียงประโยชน์แก่ตนเอง
3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  มนุษย์สามารถจับจ่ายมากขึ้น มีบัตรเครดิตทำให้ไม่ต้องพกเงินสด  การมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากขึ้น เพราะต่างก็มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งก็เกิดผลดีคืออัตราการ